drukuj

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności za rok 2003

Sprawozdanie z działalności za rok 2003

  Dziedzina Liczba dotacji Suma
dotacji w zł
Udział
procentowy
przyznanych
kwot
A. Polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań 79 1 624 005 19,40%
B. Działania na rzecz partnerstwa, współpraca samorządów i innych instytucji 41 826 398 4,78%
C. Krzewienie języka i kultury niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz języka i kultury polskiej w Republice Federalnej Niemiec 59 5 804 825 33,60%
D. Badania naukowe z zakresu wiedzy o Niemczech oraz Europie Środkowej i Wschodniej projekty służące integracji Polski z Unią Europejską 60 3 282 450 19%
E. Konkursy wiedzy, prace naukowe, wymiana naukowa, działalność literacka i artystyczna, dotycząca Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej 148 4 831 510 29,97%
F. Działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska 4 92 000 0,53%
G. Wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, w szczególności działań edukacyjnych, seminariów i konferencji w tej dziedzinie 12 329 845 1,91%
H. Działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego 22 485 320 2,81%
  RAZEM 425 17 276 353 100%