drukuj

Statut

Preambuła

Istniejąca od 1991 roku Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej wypełniła istotną część swoich zadań. Polski Skarb Państwa wywiązał się ze zobowiązań finansowych, wynikających z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o kredycie finansowym udzielonym w roku 1975, z dnia 7 listopada 1990 roku. Zgodnie ze wspólnym poglądem Rządów polskiego i niemieckiego działalność Fundacji ma być kontynuowana przy pomocy środków będących jeszcze do dyspozycji. W tym celu niezbędne jest dostosowanie regulacji Statutu Fundacji, który otrzymuje następujące brzmienie:

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Ministra Finansów w imieniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ustanowienie i działalność Fundacji stanowią formę kontynuacji realizacji postanowień, zawartych we Wspólnym Oświadczeniu Prezesa Rady Ministrów i Kanclerza Republiki Federalnej Niemiec z dnia 14 listopada 1989 roku, zwanym dalej “Oświadczeniem” oraz w Umowie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Federalnej Niemiec o kredycie finansowym, udzielonym w 1975 roku, podpisanej 7 listopada 1990 roku w Warszawie, zwanej dalej “Umową”.

Rozdział 1
Siedziba i działalność Fundacji

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Fundacja może posługiwać się własnym znakiem graficznym oraz odpowiednikami swej nazwy w językach obcych.

§ 3
Działalność Fundacji obejmuje przede wszystkim terytoria Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. W celu prowadzenia działalności Fundacja może tworzyć biura lub oddziały w granicach obu państw. Fundacja może prowadzić działalność także poza Rzeczpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, obsługując projekty własne oraz udzielając finansowego wsparcia partnerom składającym wnioski, jeżeli zagwarantowano, że dane przedsięwzięcie jest przedmiotem obopólnego zainteresowania polsko-niemieckiego.

§ 4
Fundacja została utworzona na czas nieokreślony.

§ 5
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie określonym w § 11.

Rozdział 2
Cel Fundacji

§ 6
1. Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec. Przy realizacji tego celu Fundacja kieruje się postanowieniami Wspólnego Oświadczenia i Umowy.
2. Ze środków Fundacji powinny być wspierane w szczególności:
a) polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań,
b) działania na rzecz partnerstwa, współpraca samorządów i innych instytucji,
c) krzewienie języka i kultury niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz języka i kultury polskiej w Republice Federalnej Niemiec,
d) badania naukowe z zakresu wiedzy o Niemczech i o Polsce oraz regionalnych, europejskich i międzynarodowych stosunków obu krajów z krajami trzecimi,
e) konkursy wiedzy, prace naukowe, wymiana naukowa, działalność literacka i artystyczna, dotycząca Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej,
f) działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska,
g) przyznawanie polsko – niemieckiej nagrody medialnej,
h) wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, w szczególności działań edukacyjnych, seminariów i konferencji w tej dziedzinie,
i) działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Rozdział 3
Zasady i formy działania Fundacji

§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a) przyznawanie dotacji w ściśle określonych kwotach na rzecz podmiotów realizujących przedsięwzięcia, które są zgodne ze statutowymi celami Fundacji i zostały wybrane oraz zaakceptowane przez Zarząd Fundacji,
b) przyznawanie dotacji zwrotnych na rzecz takich podmiotów,
c) inicjowanie i finansowanie własnych projektów.
2. Wsparcie przyznawane jest przez Fundację pod warunkiem spełnienia przez podmiot dotowany określonych warunków. Do warunków tych należy m.in. zobowiązanie się podmiotu dotowanego do:
a) wykorzystania środków finansowych zgodnie z przeznaczeniem,
b) składania Fundacji sprawozdań, przedstawiających sposób wykorzystania otrzymanych środków finansowych,
c) zapewnienia, że przy realizacji przedsięwzięć w dostrzegalny dla wszystkich sposób zaznaczony zostanie udział Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ich finansowaniu,
d) rozliczenia przez podmiot wcześniej udzielonych dotacji.

§ 8
1. Przy podejmowaniu uchwał o wspieraniu projektów Zarząd nie może przekroczyć stanu wpływów ze środków, wygospodarowanych z majątku Fundacji i otrzymanych, pomniejszonych o środki potrzebne do zachowania wartości majątku.
2. Wartość pomocy finansowej, określana jest przez Zarząd w formie uchwały oddzielnie dla każdego przedsięwzięcia. W uchwale określa się tryb, terminarz oraz formę pomocy.
3. O udzieleniu lub odmowie udzielenia pomocy finansowej w kwocie, nie przekraczającej 30 000 złotych decydują jednomyślnie etatowi zarządzający członkowie Zarządu. W razie braku jednomyślności o przyznaniu dotacji decyduje Zarząd według zasad określonych w § 15 ust. 2.
4. O udzieleniu dotacji w kwocie wyższej niż 30 000 złotych decyduje Zarząd według zasad określonych w § 15 ust. 2.
5. Przyrzeczenie wsparcia projektów może zostać udzielone przy zapewnieniu przez wnioskodawców finansowania całości projektu z uwzględnieniem kosztów jego funkcjonowania.
6. Zasady finansowania projektów określa Zarząd w Regulaminie Fundacji i umowach, tworzonych na jego podstawie.

§ 9
Koszty działania Fundacji, w tym zwłaszcza jej koszty administracyjne, pokrywane są ze środków, będących w jej dyspozycji. Koszty administracyjne należy utrzymywać na możliwie najniższym poziomie.

Dział II
Majątek Fundacji

§ 10
1. Majątek Fundacji stanowią środki przekazane na nienaruszalny fundusz założycielski oraz inne składniki majątkowe otrzymane lub nabyte w czasie działalności Fundacji.
2. Fundusz założycielski utworzony został przez dokonanie w walucie polskiej zgodnie z umową spłaty w ratach kapitału i odsetek od kredytu finansowego udzielonego Bankowi Handlowemu S.A. w Warszawie przez Kreditanstalt für Wiederaufbau we Frankfurcie nad Menem w dniu 31 października 1975 r. na podstawie Umowy z dnia 9 października 1975 r. pomiędzy Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o udzielenie kredytu finansowego.
3. Składnikami majątkowymi, o których mowa w ust. 1, mogą być środki pieniężne, papiery wartościowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome i nieruchome.
4. Składnikami majątkowymi nabywanymi podczas działalności Fundacji są w szczególności:
a) przychody, jakie przynosi posiadany przez Fundację majątek, w tym odsetki bankowe,
b) darowizny, subwencje, dotacje, spadki, zapisy lub innego rodzaju przysporzenia majątkowe, poczynione na rzecz Fundacji przez krajowe lub zagraniczne osoby fizyczne lub prawne,
c) dotacje celowe w formie konkretnych funduszy przeznaczonych na ściśle określony cel,
d) prawa majątkowe oraz pożytki i przychody z tych praw,
e) przychody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
f) przychody z działalności gospodarczej.
5. Przychody uzyskane przez Fundację z majątku Fundacji są przeznaczane na realizację jej celów statutowych oraz na pokrywanie niezbędnych kosztów administracyjnych Fundacji.
6. Zarząd ponosi odpowiedzialność za sumienne i oszczędne zarządzanie majątkiem Fundacji oraz podejmuje działania, mające na celu zwiększenie jego wartości.

§ 11
1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w szczególności poprzez:
a) wynajem i dzierżawę nieruchomości,
b) zakup skarbowych papierów wartościowych dostępnych na rynku krajowym,
c) lokaty kapitału z pełnym zabezpieczeniem na rachunkach bankowych,
d) przyznawanie dotacji zwrotnych.
2. Działalność gospodarcza jest prowadzona w formie organizacyjnie wyodrębnionej z pozostałej działalności Fundacji.

Dział III
Organy Fundacji

§ 12
Organami Fundacji są:
a) Zarząd
b) Rada Fundacji

Rozdział 1
Zarząd
§ 13
1. Zarząd tworzy sześciu członków. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Federalnej Niemiec mianują po jednym Współprzewodniczącym, po jednym etatowym Członku Zarządzającym oraz jednym dalszym członku.
2. Członkowie Zarządu powoływani są na trzy lata, licząc od momentu indywidualnego powołania. Ponowne powołanie członka jest możliwe. W razie utraty zaufania do członka możliwe jest wcześniejsze jego odwołanie przez rząd, który go powołał.
3. Etatowi Członkowie Zarządzający pobierają wynagrodzenie od Fundacji. Pozostali członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje osobiście i otrzymują ryczałtowy zwrot kosztów w związku z pełnionymi funkcjami.
4. Oba Rządy powiadamiają się uprzednio wzajemnie o zamiarze powołania lub o zmianie członka Zarządu.
5. O podziale funkcji i kompetencji pomiędzy obu etatowych Członków Zarządzających rozstrzyga Zarząd jednogłośną uchwałą przy obecności wszystkich członków Zarządu.
6. Etatowi Członkowie Zarządzający pełnią funkcję kierowników zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. W sprawach personalnych obaj etatowi zarządzający członkowie Zarządu podejmują decyzje jednomyślnie. W przypadku braku porozumienia decyzje podejmuje cały Zarząd.
7. Umowy o pracę oraz inne umowy cywilnoprawne z członkami Zarządu musi zawierać Rada Fundacji. Wymagają one podpisu co najmniej sześciu członków Rady Fundacji.

§ 14
1. Zarząd uprawniony jest do podejmowania decyzji w sprawach Fundacji i do reprezentowania Fundacji na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
a) rozpatrywanie wniosków o udzielenie pomocy na rzecz poszczególnych przedsięwzięć oraz określenie formy i wysokości udzielanej pomocy,
b) określanie zasad wspierania projektów, w tym warunków przyznawania pomocy oraz wymogów, jakim powinny odpowiadać sprawozdania sporządzone przez podmioty korzystające z pomocy,
c) proponowanie Radzie Fundacji programów działania i rocznych planów finansowych Fundacji, sporządzanie bilansów oraz sprawozdań z działalności Fundacji,
d) proponowanie zmian Statutu,
e) uchwalanie Regulaminu Fundacji,
f) podjęcie uchwały i wystąpienie do Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z wnioskiem o likwidację Fundacji,
g) określenie procedury likwidacji Fundacji oraz wybór likwidatora,
h) ustalenie zasad wynagradzania pracowników Fundacji i honorariów ekspertów powołanych przez Radę Fundacji.
3 Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają wspólnie obaj etatowi Członkowie Zarządzający.

§ 15
1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wspólny wniosek obydwu Współprzewodniczących. Zarząd powinien odbywać posiedzenia co najmniej dwa razy w roku. Posiedzeniom przewodniczą kolejno Współprzewodniczący. W przypadkach wyjątkowych każdy ze Współprzewodniczących może wyznaczyć innego członka Zarządu jako swego zastępcę na dane posiedzenie.
2. Zarząd podejmuje uchwały większością 2/3 głosów przy obecności nie mniej niż po dwóch członków Zarządu, reprezentujących Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec. W sprawach wymienionych w § 14 ust. 2 lit. b – g, uchwały zapadają większością 5/6 głosów wszystkich członków Zarządu. Z wyjątkiem spraw wymienionych w § 14 ust. 2 lit. b - g, dopuszcza się głosowanie w trybie obiegowym. Regulacja § 8 ust.3 pozostaje nienaruszona.
3. Dokumentację, służącą przygotowaniu uchwał Zarządu, sporządza się w językach polskim i niemieckim. Dokumentację przedkłada się nie później niż dwa tygodnie przed posiedzeniem.
4. Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach.
5. Uchwały mogą być podjęte bez posiedzenia, w formie głosowania pisemnego, we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw wymienionych w § 14, ust. 2 lit. b – g.

Rozdział 2
Rada Fundacji

§ 16
1. Rada Fundacji składa się z dziesięciu osób – po pięć osób powoływanych i odwoływanych przez każdy z Rządów.
2. Jeden polski i jeden niemiecki członek Rady Fundacji – to przedstawiciele danego Rządu. Pozostałymi członkami powinni być przedstawiciele życia gospodarczego, kulturalnego, naukowego i politycznego obu krajów.
3. Rada Fundacji obraduje przynajmniej raz w roku w siedzibie Fundacji.
4. Rada Fundacji nadaje sobie Regulamin zatwierdzony przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Do zadań Rady Fundacji należą:
a) nadzór nad realizacją celów Fundacji,
b) zatwierdzanie rocznych planów działania Fundacji, w tym finansowych,
c) wydawanie Zarządowi zaleceń (w formie uchwały),
d) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania rocznego Fundacji,
e) zatwierdzanie sprawozdanie rocznego zbadanego przez biegłego rewidenta,
f) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji.
6. Rada Fundacji udziela członkom Zarządu Fundacji absolutorium.
7. W przypadku nieudzielenia absolutorium Rada Fundacji występuje do danego Rządu z wnioskiem o odwołanie jednego lub kilku członków Zarządu lub całego Zarządu.
8. Rada Fundacji ustala zasady i wysokość wynagrodzenia, diet i ryczałtów dla członków Zarządu.
9. W celu realizacji postanowień § 6 ust. 2 lit. i, Rada Fundacji może powołać ekspertów w celu opiniowania projektów Zarządu.

Dział IV
Postanowienia końcowe

§ 17
1. Zgodnie z Umową Fundacja zobowiązana jest do składania Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej i Rządowi Republiki Federalnej Niemiec zatwierdzonych przez Radę Fundacji rocznych sprawozdań o wykorzystaniu środków finansowych Fundacji i kosztach administracyjnych.
2. Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Federalna Izba Obrachunkowa Republiki Federalnej Niemiec upoważnione są do kontrolowania gospodarki budżetowej i finansowej Fundacji.

§ 18
Wypełniając swoje statutowe zadania, Fundacja współdziała z innymi instytucjami i organizacjami, realizującymi podobne cele.

§ 19
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów statutowych lub w przypadku wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Zarząd jednomyślnie podejmuje uchwałę o wystąpieniu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Federalnej Niemiec z wnioskiem o akceptację likwidacji.
3. Likwidacja Fundacji wymaga akceptacji Rządów.
4. O wykorzystaniu majątku pozostałego po likwidacji Fundacji decydują w obopólnym porozumieniu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Federalnej Niemiec.

§ 20
1. Każdorazowa zmiana treści Statutu wymaga akceptacji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Rządu Republiki Federalnej Niemiec.
2. Z wnioskiem o zmianę treści Statutu mogą wystąpić:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Fundacji,
c) każdy z Rządów.

§ 21
Fundacja nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej nie odpowiada za zobowiązania Fundacji. Republika Federalna Niemiec nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania Fundacji.