drukuj

FAQ

Czy Fundacja określa górną granicę wnioskowanej kwoty dotacji?
Tak, maksymalna kwota dotacji wynosi 100.000 PLN lub 21.400 EUR. Kwota dotacji w EUR ustalana jest rocznie na podstawie średnich kursów NBP. W roku 2023 maksymalna kwota dotacji w euro wynosi 21.400 EUR.

Dotacja nie może stanowić więcej niż:

  • 50% kosztów projektu dla projektów powyżej 30.000 PLN, pozostałe 50% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie
  • 80% dla projektów do 30.000 PLN, pozostałe 20% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie.

Czy można skorzystać ze starej wersji formularza wnioskowego?
Nie, wniosek o dotację można złożyć tylko za pomocą Internetowego Systemu Obsługi Wniosków (ISOW).

Czy wniosek wysłany za pomocą ISOW należy wydrukować i złożyć w Fundacji?
Nie, wysłanie wniosku za pomocą ISOW jest równoznaczne ze złożeniem wniosku (nie przyjmujemy wersji papierowej).

Czy do złożenia wniosku za pomocą ISOW wymagany jest podpis elektroniczny?
Nie, podpis elektroniczny nie jest wymagany.

Czy Fundacja udziela wsparcia przy wypełnianiu wniosków za pomocą ISOW?
Nie, przed przystąpieniem do edycji wniosku należy dokładnie zapoznać się z instrukcją składania wniosków. Dodatkowo przy poszczególnych polach formularza wnioskowego znajdują się ikony „Pomocy” zawierające instrukcje dotyczące sposobu edycji wniosku.

Jak należy postępować w przypadku występowania problemów technicznych?
W przypadku występowania problemów technicznych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem ISOW, proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją składania wniosków. Gdy problem nie ustąpi proszę przesłać na adres mailowy isow@fwpn.org.pl zgłoszenie zawierające: a) nazwę wnioskodawcy; b) imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy osoby kontaktowej; c) krótki opis problemu.

Czy wniosek należy wypełnić w dwóch wersjach językowych?
Wniosek należy wypełnić tylko w jednej, wybranej wersji językowej, w następujący sposób: pola z oznaczeniem PL w języku polskim, pola z oznaczeniem DE w języku niemieckim, pola nieoznaczone ww. symbolami w języku właściwym dla wnioskodawcy.

Czy do wniosku należy dodawać załączniki w obu wersjach językowych?
Potwierdzenie współpracy z partnerem oraz dokumentację projektową (program, recenzje, rekomendacje itp.) należy załączyć w obu wersjach językowych, zaś dokumenty formalno-prawne oraz decyzje potwierdzające otrzymane środki trzecie w jednej wersji językowej.

Czy Fundacja określa terminy składania wniosków?
Wnioski o dotację można składać na bieżąco, jednak nie później niż 3 i nie wcześniej niż 8 miesięcy przed terminem rozpoczęcia projektu. Odrębne terminy dotyczą wniosków składanych w ramach konkursów. Wnioski złożone w terminie krótszym niż wymagany nie są przyjmowane.

Wniosek do 30.000 zł (6.400 €) można składać na bieżąco pod warunkiem, że poprzedni projekt, na który wnioskodawca otrzymał dotację do 30.000 zł (6.400 €), został zakończony.

Wniosek powyżej 30.000 zł (odpowiednia kwota w €) można składać nie częściej niż raz na 3 miesiące.

Wnioskodawca zalegający z rozliczeniem zrealizowanego projektu, na który otrzymał dotację powyżej 30.000 zł (odpowiednia kwota w €), nie może złożyć kolejnego wniosku do czasu rozliczenia poprzedniego wniosku.

Czy przy realizacji projektu konieczny jest wkład własny, jeżeli tak to w jakiej wysokości?
Wkład własny nie jest formalnie wymagany, jednak zwiększa on szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków Fundacji. Ponadto FWPN wspiera projekty maks. do

  • 50% kosztów projektu powyżej 30.000 PLN, co oznacza, że pozostałe 50% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie;
  • 80% kosztów projektu do 30.000 PLN, co oznacza, że pozostałe 20% muszą stanowić środki własne lub trzecie.

Czy projekty, o których dofinansowanie można wnioskować do Fundacji, mogą być realizowane w dowolnym czasie?
Projekty powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym we wniosku, jednak powinny być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, a czas ich realizacji co do zasady nie powinien przekroczyć 12 miesięcy.

Czy można złożyć ponownie wniosek na projekt, o którego dofinansowanie ubiegano się wcześniej?
Nie, Fundacja nie przyjmuje do ponownego rozpatrzenia wniosków, w sprawie których zapadła już raz decyzja Zarządu.

Czy decyzja o nieotrzymaniu dotacji świadczy o błędach formalnych we wniosku?
Nie, wnioski zawierające błędy formalne nie są przyjmowane do dalszej procedury opiniowania przez Zarząd Fundacji.

Czy istnieje możliwość zmiany przeznaczenia dotacji?
Tylko w wyjątkowych sytuacjach, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Fundacji.

Czy inna instytucja niż dotacjobiorca może realizować dofinansowany projekt ze środków pochodzących z dotacji?
Nie, dotacja może zostać wykorzystana wyłącznie przez dotacjobiorcę, na którym spoczywa obowiązek rozliczenia się z realizacji dotowanego projektu.

Czy możliwe jest przedłużenie terminu realizacji dotowanego projektu?
Tylko w wyjątkowych sytuacjach, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Fundacji.

W jaki sposób ogłaszane są decyzje o przyznaniu bądź odmowie przyznania dotacji?
Decyzje Zarządu przekazywane są drogą pocztową. Informacja o przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji znajduje się także na koncie wnioskodawcy w ISOW → zakładka „Wnioski wysłane”.

Czy decyzje negatywne w sprawie przyznania dotacji są argumentowane?
Nie, Fundacja nie uzasadnia decyzji o odmowie udzielenia dotacji.

Czy Fundacja wspiera projekty, których beneficjentem są jednostki samorządów terytorialnych lub jednostki im podległe, np. domy kultury?
Tak, Fundacja wspiera projekty realizowane zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, jak również przez jednostki im podległe takie jak np. muzea, domy kultury etc.

Czy do ubiegania się o dotację konieczne jest posiadanie partnera? Kto może być partnerem w realizacji projektu?
Fundacja wspiera tylko takie projekty, które realizowane są we współpracy z partnerem z drugiego kraju. Partnerem może być instytucja lub stowarzyszenie, które aktywnie uczestniczy w realizacji projektu.

Czy istnieje specjalna formuła dotycząca oświadczenia o współpracy?
Nie, nie ma specjalnych wytycznych. Pismo powinno zawierać informację o charakterze i formach współpracy.

Jaki należy przyjąć kurs euro?
Prosimy o stosowanie średniego kursu z dnia pisania wniosku o dotację.

Jeśli nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Pliki do pobrania