drukuj

Informacje ogólne

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu projektu Zarząd FWPN bierze pod uwagę ogólne kryteria oceny merytorycznej, które wynikają ze statutu i misji FWPN:

· Czy projekt wpływa na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich (dotyczy ważnych, aktualnych tematów i problemów, znajduje przełożenie na postrzeganie Polski w Niemczech lub Niemiec w Polsce)?

· Czy projekt niweluje deficyty w relacjach polsko-niemieckich (dotyczy obszarów / tematów / środowisk do tej pory ze sobą nie związanych / nie współpracujących)?

· Czy tematyka projektu jest ważna dla Polski i Niemiec, także w kontekście europejskim (czy chodzi o ważne europejskie, krajowe, regionalne zagadnienia)?

· Maksymalna kwota dotacji wynosi 100.000 PLN / 21.800 EUR a udział dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej może stanowić:

  • maks. 50% całkowitych kosztów projektu powyżej 30.000 PLN, co oznacza, że pozostałe 50% muszą stanowić środki własne lub środki trzecie
  • maks. 80% całkowitych kosztów projektu do 30.000 PLN.

Fundacja zastrzega sobie prawo do przyznawania zarejestrowanym płatnikom podatku VAT dotacji w kwocie netto. W przypadku wypłaty dotacji w ratach Dotacjobiorca przed końcowym rozliczeniem projektu będzie mógł otrzymać maksymalnie 50% przyznanej dotacji dla projektu powyżej 30.000 PLN i 80% przyznanej dotacji dla projektu do 30.000 PLN. Pozostałe odpowiednio 50% lub 20% dotacji może zostać przekazane Dotacjobiorcy po przedstawieniu przez niego prawidłowego rozliczenia końcowego projektu.

· Projekty powinny odbywać się zgodnie z harmonogramem podanym we wniosku, jednak powinny być zrealizowane nie później niż do 31 grudnia roku, na który przyznana została dotacja, a czas ich realizacji co do zasady nie powinien przekroczyć 12 miesięcy. Terminy te nie dotyczą projektów składanych w konkursach. Więcej informacji można znaleźć w zakładce Stypendia i bieżące konkursy: https://fwpn.org.pl/wnioski/stypendia-i-biezace-konkursy/.

· W przypadku projektów międzynarodowych wnioskodawcy muszą wykazać, że dysponują środkami finansowymi ze strony krajów trzecich, biorących udział w projekcie, chyba, że Zarząd FWPN postanowi inaczej.

· Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu projektu FWPN bierze pod uwagę, czy zapewnione jest finansowanie całości kosztów przedsięwzięcia.

· Fundacja nie przyjmuje do ponownego rozpatrzenia wniosków, w sprawie których zapadła już raz decyzja Zarządu.

· FWPN przyznaje dotacje, preferując projekty odpowiadające wyznaczonym priorytetom.

Jeśli nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Pliki do pobrania