drukuj

Forum 2014

Idea Forum Polsko-Niemieckiego wyrosła z przekonania, że po podpisaniu bilateralnego układu o podstawach normalizacji z 1970 r. i multilateralnego Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach z 1975 r., niezbędna jest wspólna debata społeczna.

Forum Polsko-Niemieckie zostało powołane na podstawie „Wspólnego Oświadczenia o rozwoju stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec” z 1976 r. W celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia i współpracy uzgodniono, że forum przyjmie formę regularnych spotkań polityków, naukowców, ekonomistów oraz publicystów z obu krajów. Celem będzie dyskusja o zagadnieniach leżących w obustronnym interesie oraz wymiana myśli, które mogą przyczynić się do rozbudowy wzajemnych stosunków.”

Znaczenie Forum Polsko-Niemieckiego potwierdzone zostało w Traktacie między RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. W artykule 29, ustęp 3 potwierdzono konieczność istnienia Forum: „Umawiające się Strony popierają działalność Forum Polsko-Niemieckiego. Witają z zadowoleniem jego starania, aby przy udziale wszystkich reprezentatywnych sił politycznych i społecznych Rzeczpospolitej Polskiej i w Republice Federalnej Niemiec opracowywać koncepcje dalszego rozwoju stosunków polsko-niemieckich i podejmować odpowiednie inicjatywy.”

Zapis o Forum znalazł się również w przyjętym przez oba rządy w dni 21 czerwca 2011 r. Programie Współpracy, gdzie obie strony wyraziły wolę zmodernizowania Forum Polsko-Niemieckiego, postrzegając je jako cenną płaszczyznę dialogu.

Ostatnia edycja Forum odbyła się 29 listopada 2012 r. w Warszawie.

Pliki do pobrania