drukuj

Forum 2018

XIX Forum Polsko-Niemieckie
Polska i Niemcy – wspólnie dla silnej Europy
Berlin, 22 - 23 października 2018 r.

Forum Polsko-Niemieckie stało się na przestrzeni lat ważnym elementem rozwijania i pogłębiania stosunków bilateralnych. Tworzy ono platformę dialogu między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami ze świata polityki, gospodarki, nauki i kultury.

Idea Forum Polsko-Niemieckiego wyrosła z przekonania, że po podpisaniu bilateralnego układu o podstawach normalizacji z 1970 r. i multilateralnego Aktu Końcowego KBWE w Helsinkach z 1975 r., niezbędna jest wspólna debata społeczna.

Forum Polsko-Niemieckie zostało powołane na podstawie „Wspólnego Oświadczenia o rozwoju stosunków pomiędzy Rzeczpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec” z 1976 r. W celu pogłębienia wzajemnego zrozumienia i współpracy uzgodniono, że forum przyjmie formę regularnych spotkań polityków, naukowców, ekonomistów oraz publicystów z obu krajów. Celem będzie dyskusja o zagadnieniach leżących w obustronnym interesie oraz wymiana myśli, które mogą przyczynić się do rozbudowy wzajemnych stosunków.”

Znaczenie Forum Polsko-Niemieckiego potwierdzone zostało w Traktacie między RP i RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r. W artykule 29, ustęp 3 potwierdzono konieczność istnienia Forum: „Umawiające się Strony popierają działalność Forum Polsko-Niemieckiego. Witają z zadowoleniem jego starania, aby przy udziale wszystkich reprezentatywnych sił politycznych i społecznych Rzeczpospolitej Polskiej i w Republice Federalnej Niemiec opracowywać koncepcje dalszego rozwoju stosunków polsko-niemieckich i podejmować odpowiednie inicjatywy.”

Zapis o Forum znalazł się również w przyjętym przez oba rządy w dni 21 czerwca 2011 r. Programie Współpracy, gdzie obie strony wyraziły wolę zmodernizowania Forum Polsko-Niemieckiego, postrzegając je jako cenną płaszczyznę dialogu.

W 2014 r. ministerstwa spraw zagranicznych Polski i Niemiec po raz pierwszy zleciły Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej organizację Forum Polsko-Niemieckiego, aby wzmocnić jego potencjał dla społeczeństwem obywatelskiego. Ostatnia edycja Forum odbyła się 16 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Przewodnim tematem tegorocznego Forum, organizowanego przez Fundację na zlecenie i przy wsparciu ministerstw spraw zagranicznych Polski i Niemiec, jest przyszłość i szczególna wartość Unii Europejskiej. W obliczu różnych wyzwań zglobalizowanego świata wiele nadziei pokłada się we wspólnych polsko-niemieckich inicjatywach oraz w partnerskiej i konstruktywnej współpracy służącej wzmocnieniu Europy. Dyskusji panelowej towarzyszyć będą spotkania w grupach roboczych. Ich tematy znajdą Państwo w programie (do pobrania poniżej). 

Zdjęcia z tegorocznego Forum Polsko-Niemieckiego dostępne są w mediatece FWPN.

Pliki do pobrania