drukuj

Co wspieramy?

Co wspieramy?

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

Przy podejmowaniu decyzji o wsparciu projektu Zarząd FWPN bierze pod uwagę ogólne kryteria oceny merytorycznej, które wynikają ze statutu i misji FWPN:

 • Czy projekt wpływa na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich (dotyczy ważnych, aktualnych tematów i problemów, znajduje przełożenie na postrzeganie Polski w Niemczech lub Niemiec w Polsce)?
 • Czy projekt niweluje deficyty w relacjach polsko-niemieckich (dotyczy obszarów / tematów / środowisk do tej pory ze sobą nie związanych / nie współpracujących)?
 • Czy tematyka projektu jest ważna dla Polski i Niemiec, także w kontekście europejskim (czy chodzi o ważne europejskie, krajowe, regionalne zagadnienia)?

W swojej działalności dotacyjnej FWPN określiła następujące priorytety:

Społeczeństwo, gospodarka, środowisko
Projekty dotyczące aktualnej tematyki, istotnych problemów związanych z funkcjonowaniem społeczeństwa, gospodarki i ochroną środowiska w Polsce, Niemczech, UE ewent. w  wybranych krajach czy regionach. Projekty mające wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym projekty realizowane w ramach partnerskiej współpracy samorządów lokalnych.

Podczas przygotowywania wniosku o dotację prosimy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
1. Czy projekt wynika z aktualnych / ważnych wyzwań stojących przed społeczeństwami obu krajów w sferze społecznej i / lub gospodarczej (np. przystąpienie Polski do strefy euro, Partnerstwo Wschodnie, wyzwania demograficzne, ochrona środowiska)?   
2. W przypadku samorządów: na ile projekt podniesie jakość współpracy dwustronnej obu partnerów, czy ma wpływ na tę współpracę?
3. Czy projekt przyczynia się do aktywizacji i rozwijania społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach? Czy rozwija jego instytucje?
4. Czy efekty płynące z realizacji projektu będą trwałe / długofalowe?   
5. W przypadku projektów kierowanych do środowisk eksperckich: w jakim stopniu projekt wykorzystuje twórczo dotychczasowy stan wiedzy i istniejące know-how? Czy przyczynia się do rozwoju dziedziny, której dotyczy?   
6. W jakim stopniu projekt wprowadza nowych partnerów, nowe instytucje aktywne w danym obszarze do debaty polsko-niemieckiej i europejskiej?
7. W jakim stopniu / czy projekt przyczynia się do profesjonalizacji / podnoszenia kwalifikacji osób zaangażowanych w danej dziedzinie / danym obszarze?
8. W jakim stopniu / czy / w jakiej formie efekty projektu będą udostępnione szerszym kręgom odbiorców/ potencjalnie zainteresowanych ekspertów / specjalistów. Jaka jest koncepcja promocji projektu – czy i jak wykorzystane są media, w tym portale społecznościowe, nieformalne sieci itd.

Edukacja
Projekty podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne). Podnoszenie kompetencji językowych i wiedzy o kraju sąsiada.

Podczas przygotowywania wniosku o dotację prosimy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
1. Czy projekt popularyzuje wiedzę o kraju sąsiada skoncentrowaną na ważnych wybranych tematach, czy pogłębia wiedzę o zagadnieniach interesujących dla obu stron?
2. Czy program projektu odpowiada nowoczesnym standardom edukacyjnym? (aktywne i kreatywne uczestnictwo odbiorców projektu)
3. Czy projekt stwarza możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej?
4. Czy projekt jest innowacyjny? (np. niekonwencjonalne pomysły dotarcia do grup docelowych, nowoczesne pomoce dydaktyczne);
5. W przypadku projektów związanych z  nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
6. W przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?

W ramach doskonalenia zawodowego i specjalistycznego należy zwrócić uwagę, czy:
7. program służy dokształcaniu grup zawodowych ze zbliżonych branż, daje impulsy do zastosowania nabytych umiejętności w praktyce?
8. program obejmuje współpracę między instytucjami o podobnym profilu działalności i służy budowaniu ich kompetencji? Preferowana jest współpraca z krajami trzecimi i transfer doświadczeń polsko-niemieckich;
9. program ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń i skierowany jest w szczególności do przedstawicieli samorządów, pracowników trzeciego sektora, multiplikatorów, nauczycieli, społecznych partnerów edukacji, innych grup zawodowych, które aktualnie są istotne w kontekście polsko-niemieckim?
10. projekt umożliwia poznanie i transfer innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwia integrację grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju?

FWPN dofinansowuje również indywidualne pobyty studyjne, ale jedynie w ramach ogłaszanych programów stypendialnych, staży lub praktyk. FWPN nie finansuje udziału w kursach i wyjazdach językowych, w zielonych szkołach, obozach językowych dla młodzieży itp.

Media, opinia publiczna

Projekty mające wpływ na postrzeganie Polski w Niemczech i Niemiec w Polsce, na rozumienie procesów zachodzących w Europie i na świecie. Projekty podnoszące jakość relacji medialnych. Badania opinii publicznej.

Podczas przygotowywania wniosku o dotację prosimy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:
1. W jakim stopniu realizacja projektu związana jest z misją FWPN? W jakim stopniu projekt wypełnia deficyty, likwiduje ewentualną asymetrię w relacjach polsko-niemieckich etc.? W przypadku projektów z grupy projektów bilateralność + w jaki sposób wykorzystana jest współpraca polsko-niemiecka?
2. W jakim stopniu projekt wpływa na postrzeganie Polski w Niemczech, Niemiec w Polsce, obu krajów jako partnerów w Europie i na świecie?
3. Czy projekt przyczynia się do zrozumienia przez opinię publiczną obu krajów procesów społecznych i politycznych zachodzących w Polsce, Niemczech i Europie?
4. Czy projekt podnosi kwalifikacje dziennikarzy w obu krajach? Czy projekt przyczynia się do profesjonalizacji środowiska dziennikarskiego? Czy w rezultacie projektu może się podnieść poziom debaty publicznej – w kontekście misji FWPN? Czy projekt daje narzędzia do pogłębionej analizy przestrzeni społecznej?

5. W jakim stopniu projekt odpowiada na  potrzeby i wyzwania stojące przed środowiskiem dziennikarskim – w kontekście misji FWPN?
6. Na ile projekt wykorzystuje społeczny potencjał mediów jako uczestników, moderatorów i animatorów społecznego dyskursu, ważnego dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego?
7. Na ile projekt angażuje nowych uczestników, zwiększa ilościowy i jakościowy potencjał dziennikarzy jako potencjalnych multiplikatorów misji FWPN?
8. Na ile projekt ma szansę zaistnieć w różnego rodzaju mediach (prasa, radio, telewizja, internet: portale, media społecznościowe, blogi, media ogólnokrajowe i regionalne)? W jakiej mierze jego zaistnienie w mediach przyczyni się do realizacji celów statutowych FWPN?
9.
Jakie media reprezentuje grupa docelowa projektu? Czy projekt wykorzystuje potencjał różnych rodzajów mediów? Czy obejmuje możliwie szerokie spektrum (media regionalne i ponadregionalne, media drukowane, radio, telewizja, ale także nowe media, różne opcje polityczne)?
10. Na ile projekt wykorzystuje możliwości nowych mediów (np. portale internetowe)?
11.
Na ile efekty projektu będą procentować w przyszłości, na ile istnieje szansa na poszerzenie projektu także na inne priorytety FWPN? Jaki jest potencjał synergetyczny projektu w połączeniu z innymi projektami FWPN lub partnerów?

Nauka
Projekty mające wpływ na pogłębianie wiedzy o relacjach polsko-niemieckich i procesach zachodzących w Europie realizowane przez środowiska naukowe.

FWPN nie finansuje projektów stricte badawczych. Wspiera natomiast projekty służące popularyzacji szeroko pojętej nauki, a zwłaszcza popularyzacji przykładów polsko-niemieckiej współpracy w tej dziedzinie, w tym wyników badań (m.in. w formie konferencji, seminariów prezentujących efekty badań, z naciskiem na konferencje i seminaria skierowane do szerokiego kręgu odbiorców, a nie tylko do wąskiego grona fachowców z danej dziedziny).

FWPN nie finansuje publikacji ściśle naukowych adresowanych do wąskiego kręgu odbiorców, w tym prac doktorskich i habilitacyjnych, ale publikacje popularno-naukowe skierowane do szerokiego kręgu odbiorców.

Na ocenę projektu z dziedziny nauka mają wpływ następujące czynniki dodatkowe:

 • wartość merytoryczna projektu (temat, jakość planów realizacji),
 • oryginalność / innowacyjność projektu, w tym aktywizowanie nowych środowisk dla wspólnych projektów polsko-niemieckich, wykorzystanie nowych technologii,
 • popularyzacja najwybitniejszych dokonań nauki polskiej lub niemieckiej w kraju sąsiada,
 • efektywność i długofalowy charakter podejmowanych działań (w jakim stopniu realizacja projektu może wpłynąć na postrzeganie Polski / Niemiec, na ile projekt promuje Polskę / Niemcy),  znaczenie projektu dla grupy docelowej,
 • grupa docelowa, zwłaszcza projekty wykraczające poza wąskie środowiska fachowców, projekty adresowane do młodych kadr naukowych, studentów.

Kultura

Projekty mające wpływ na zrozumienie kultury kraju sąsiada. Projekty podnoszące jakość działań kulturalnych i zwiększające udział społeczeństwa w kulturze.

Na ocenę merytoryczną projektu z dziedziny kultury mają wpływ następujące czynniki:

w przypadku projektów dotyczących wydarzeń artystycznych:

 • wartość artystyczna projektu (udział wybitnych twórców i autorytetów lub uzdolnionych artystów młodego pokolenia – o ile to możliwe prosimy o dostarczenie przez wnioskodawcę niezależnej opinii na temat wartości artystycznej przedsięwzięcia),
 • oryginalność / innowacyjność projektu, w tym aktywizowanie nowych środowisk dla wspólnych projektów polsko-niemieckich, wykorzystanie nowych technologii
 • popularyzacja najwybitniejszych dokonań kultury polskiej lub niemieckiej w kraju sąsiada,
 • miejsce realizacji projektu – czy projekt aktywizuje „miejsca nieoczywiste”
 • projekty realizowane poza centrami kulturalnymi mającymi łatwiejszy dostęp do kultury polskiej / niemieckiej,
 • efektywność i długofalowy charakter podejmowanych działań (w jakim stopniu realizacja projektu może wpłynąć na postrzeganie Polski / Niemiec, na ile wydarzenie artystyczne promuje Polskę / Niemcy przez kulturę), (kluczowe) znaczenie projektu dla grupy docelowe.

w przypadku projektów związanych z edukacją kulturalną:

 • jakość programu merytorycznego odpowiadająca nowoczesnym standardom edukacyjnym,
 • krzewienie efektywnego modelu aktywnego uczestnictwa w kulturze, także poprzez zastosowanie nowych technologii,
 • propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej, na szacunku i akceptacji dla inności i odmiennych poglądów,
 • efektywność i długofalowość podejmowanych działań (na ile proponowane wydarzenie przyniesie trwałą zmianę w stosunkach polsko-niemieckich?)
 • oryginalność koncepcji projektu (innowacyjność programu),
 • wykorzystanie metod pracy inspirujących zachowania twórcze, zachęcających do aktywnego uczestnictwa w działaniach i ich współtworzenia, umożliwiających zdobywanie nowych umiejętności; wykorzystanie w procesie edukacji innowacyjnych form pracy z uczestnikami, w tym instalacji, akcji, happeningów, interaktywnych warsztatów twórczych, zabaw i gier twórczych,
 • popularyzacja efektów działań oraz dokumentacji zadania w formie publikacji tradycyjnej lub multimedialnej, z zapewnionym prawem do ich dalszego wykorzystania, co pozwala korzystać z owoców projektu także po jego zakończeniu; w przypadku projektów wydawniczych skuteczność dotarcia do adresata (dystrybucja),
 • profesjonalizm i doświadczenie osób zaangażowanych w projekt.

Wspieranie przekładów wysokiej jakościowo literatury niemieckiej na język polski i literatury polskiej na język niemiecki

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oferuje możliwość składania wniosków na wydawanie przekładów wysokiej jakościowo literatury niemieckiej na język polski i literatury polskiej na język niemiecki.

Kto może składać wnioski?
Polscy i niemieccy wydawcy literatury pięknej, literatury faktu (w tym literatury naukowej o charakterze popularyzatorskim).

Co finansujemy?
Koszty tłumaczenia na język polski lub niemiecki do 100% LUB koszty druku książki. 

Warunek do złożenia wniosku:

Wydawca podpisał umowę licencyjną z właścicielem praw i umowę z tłumaczem. Nie finansujemy self-publishingu.

Jak złożyć wniosek?

W systemie online FWPN: https://fwpn.org.pl/wnioski/jak-zlozyc-wniosek-

Uwaga: obowiązują ogólne zasady składania wniosków do FWPN.

Informacji udziela: Joanna Czudec (joanna.czudec@sdpz.org, +48 22 338 62 65).

Przypominamy, że istnieją także programy wspierające wydanie przekładów literackich Instytutu Goethego oraz Instytutu Książki.

Konkursy i programy stypendialne

FWPN wspiera rozwój współpracy polsko-niemieckiej także poprzez organizację konkursów oraz programów stypendialnych. Aktualną ofertę programową można śledzić na stronie internetowej Fundacji w zakładce "Stypendia i bieżące konkursy".

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej nie udziela środków na:

 • stałe lub uzupełniające finansowanie bieżących wydatków i budżetów,
 • finansowanie niedoborów w planach budżetowych urzędów administracji państwowej i organów samorządowych,
 • rekompensaty z tytułu uzyskanych skądinąd pożyczek i poczynionych już wydatków,
 • cele wyznaniowe,
 • cele partyjno-polityczne,
 • cele wyłącznie komercyjne,
 • przedsięwzięcia, których cel i zapotrzebowanie na środki nie zostało ściśle określone,
 • cele będące przedmiotem pośredniego finansowania poprzez instytucję pośredniczącą na rzecz nieznanego odbiorcy (przykład: inna fundacja pragnie uzyskać dotację od FWPN, aby rozdzielić ją potem pomiędzy wybranych przez siebie beneficjentów),
 • roboty budowlane oraz zakup sprzętu i wyposażenia,
 • spotkania o charakterze turystycznym, rozrywkowym, wypoczynkowym lub typowo sportowym,
 • pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem wniosków o dotację (dotyczy to zarówno wniosków zaopiniowanych pozytywnie, jak i negatywnie),
 • projekty, których finansowanie jednoznacznie leży w gestii innych instytucji, w tym np. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”,  Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.


Zasady wspierania projektów
Szczegółowe informacje dotyczące priorytetów Fundacji, sposobu składania wniosków oraz realizacji projektów dostępne są w dokumencie „Zasady wspierania projektów przez FWPN”.Jeśli nadal mają Państwo pytania, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.


Pliki do pobrania