drukuj

Arkadiusz Lorenc

Arka­diusz Lorenc (ur. 1993) — absol­went filo­lo­gii ger­mań­skiej i Pol­skiej Szkoły Repor­tażu. Jego tek­sty uka­zy­wały się m.in. w „Poli­tyce”, „Dużym For­ma­cie”, „Maga­zy­nie Świą­tecz­nym”, „Tygo­dniku Powszech­nym” czy mie­sięcz­niku „Natio­nal Geo­gra­phic Tra­ve­ler”. W pracy dzien­ni­kar­skiej inte­re­sują go tematy spo­łeczne i oby­cza­jowe. 

Na co dzień, oprócz dziennikarstwa, zajmuje się PR-em i content marketingiem w sektorze B2B. Współpracował z największymi firmami z branży nowoczesnych technologii w Polsce.

Kontakt: arkadiusz.lorenc@op.pl