drukuj

Na czym polega praca konsula honorowego? - Maciej Bartoszyk

8 marca 2018 roku w czytelni Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyło się spotkanie z prof. dr hab. Andrzejem Kidybą, Konsulem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie. Dotyczyło ono praktycznych aspektów sprawowania tej funkcji. Prof. Kidyba wyjaśnił różnicę pomiędzy działalnością konsulów zawodowych i honorowych. Ci pierwsi zatrudnieni są na umowie o pracę, legitymują się obywatelstwem państwa wysyłającego i nie mogą wykonywać innych zawodów. Konsul honorowy pracuje bez wynagrodzenia, mianowany jest przez akt powołania, jest obywatelem państwa wysyłającego lub przyjmującego. Artykuł 28 Konwencji Wiedeńskiej z 1963 roku wskazuje, że państwo przyjmujące ma obowiązek udzielić wszelkich ułatwień państwu wysyłającemu. Kraj wysyłający ma prawo używania flagi państwowej i godła, korzystania z udostępnionych budynków i ich ochrony. Korespondencja poczty konsularnej jest nietykalna i ma charakter tajny. Samo określenie konsul pochodzi od łacińskiego consulare, co oznacza radzić. Początków tej profesji należy szukać już w starożytnej Grecji.

     Objęcie funkcji konsula honorowego jest długotrwałym procesem. Kandydaci muszą cechować się nienaganną opinią i odpowiednim poziomem społecznym oraz zawodowym. Istotnym czynnikiem jest też znajomość języków obcych i wiedza dotycząca stosunków pomiędzy państwami. Ostateczne decyzje podejmowane są w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych danego państwa. Państwo wysyłające przekazuje drogą dyplomatyczną listy komisyjne, a dopuszczenie konsula honorowego do pełnienia funkcji wymaga zgody państwa przyjmującego.

     Prof. dr hab. Andrzej Kidyba pełni swoją funkcję od 2007 roku. Do jego zadań należy ochrona interesów RFN, popieranie wzmacniania polsko-niemieckich stosunków, pomoc fizyczna i prawna obywatelom Niemiec w Polsce oraz ochrona i wspieranie autorytetu Niemiec. Profesor Kidyba jest synem ocalałego z Dzieci Zamojszczyzny, a pełnienie urzędu traktuje jako rodzaj pojednania. Jego postawa powinna uchodzić za godną naśladowania, szczególnie w obliczu pojawiających się tendencji do podważania polsko-niemieckiego partnerstwa oraz przyjaznej współpracy.

     Spotkanie zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego UMCS przy współudziale Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Lublinie.

Młody Redaktor FWPN Maciej Bartoszyk