drukuj

Współpraca polsko-niemiecka 2.0! Nowe pomysły w czasach kryzysu.

FWPN w czasie kryzysu czuje się szczególnie zobowiązana do realizowania swojej misji: wspierania porozumienia między Polską i Niemcami oraz dobrego klimatu sąsiedzkich relacji. Obecna stagnacja gospodarcza i społeczna wywołana pandemią koronawirusa bez wątpienia tego nie ułatwia. Zamknięte granice, ograniczenia przemieszczania się i zakaz kontaktów stanowią duże wyzwanie także dla współpracy polsko-niemieckiej.

Wobec konieczności społecznego dystansu i w sytuacji niepewności po obu stronach Odry, tym bardziej istotne staje się utrzymanie wymiany polsko-niemieckiej poprzez alternatywne kanały komunikacji oraz innowacyjne formaty współpracy. Chcemy wspierać zaangażowane i dotknięte obecnym kryzysem instytucje społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Niemczech, zwłaszcza w rejonie przygranicznym.

Pod hasłem „Klima(t) 2.0 – online solutions for future“ Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs, który umożliwi przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację projektów z ułatwioną ścieżką finansowania, aby wspólnie wykorzystać czas kryzysu do projektowania i kształtowania świata po pandemii. Zmiany klimatyczne jako największe wyzwanie XXI wieku i wykorzystanie cyfryzacji do przeciwdziałania tym zmianom, wymagają od społeczeństwa obywatelskiego ekologicznie zrównoważonych, innowacyjnych i transgranicznych rozwiązań.

Pogram ma na celu ćwiczenie dobrych praktyk współpracy polsko-niemieckiej w Internecie jako wirtualnej przestrzeni spotkań i dialogu, która umożliwia transfer wiedzy i doświadczeń na temat aktualnych wyzwań oraz realizację wspólnych cyfrowych pomysłów na rzecz ochrony klimatu.

Kryteria wsparcia:

Kto?

Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które przy zastosowaniu nowoczesnych technologii wspólnie zamierzają zrealizować innowacyjny projekt dotyczący ekologicznych wyzwań XXI wieku.

Co?

Wspólne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec, które zwiększają świadomość skutków zmian klimatu wśród różnych grup społecznych i wiekowych. Szczególną uwagę poświęcimy projektom realizowanym w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, gdzie do czasu wybuchu pandemii miała miejsce intensywna współpraca w wielu dziedzinach. Mamy nadzieję, że niebawem znowu tak będzie. To właśnie w rejonie przygranicznym potrzeba polsko-niemieckiej wymiany na temat aktualnych wyzwań z koronawirusem na czele jest najpilniejsza. Szanse na wsparcie mają także inicjatywy powiązane z realizowanym przez FWPN projektem „Ogrody Polsko-Niemieckie”.

Stawiamy na wsparcie cyfrowych formatów projektów (wideokonferencje, webinaria itp.), które umożliwiają dialog na temat polityki klimatycznej i zdobywanie wiedzy o palących problemach współczesności (zmiana klimatu, digitalizacja, przyszłość Europy, granice globalizacji itp.), i które są możliwe do zrealizowania bez konieczności osobistych spotkań.

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 23.000 PLN/5.000 Euro. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

Kiedy?

Termin składania wniosków: 04.05.2020-31.07.2020

Okres realizacji projektów: 01.06.2020-16.11.2020

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projektu”, że wniosek składany jest w ramach programu „Klima(t) 2.0”.

Uwagi:

Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych. Projekty instytucji, których działalność i funkcjonowanie są w znacznym stopniu zagrożone obecnym kryzysem, będą traktowane ze szczególną uwagą. Wspierane będą innowacyjne formaty projektów, które mimo obecnych ograniczeń będą stymulować polsko-niemiecki dyskurs o aktualnych wyzwaniach dla kraju sąsiada i rozpowszechniać go w społeczeństwie. Mile widziane są projekty wspierające dialog o wyzwaniach obecnych czasów oraz aktywnie włączające w planowane wydarzenia przedstawicieli młodego pokolenia.

Dofinansowany projekt powinien mieć zagwarantowaną odpowiednią widoczność, a jego wyniki powinny być udostępnione publicznie.

Jeżeli w czasie trwania programu okoliczności zmienią się na tyle, że możliwa będzie organizacja spotkań lub bezpośrednich kontaktów uczestników projektu, możliwe będzie zmodyfikowanie projektu.

Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych okresów jej trwania, wnioskodawcy zostaną poinformowani o zakończeniu naboru projektów na stronie internetowej Fundacji. Przedział czasowy realizacji projektu nie może przekraczać 16.11.2020. Wspierane projekty muszą zostać prawidłowo rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do 30.11.2020. Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 80% na początku i 20% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.

Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz.

O dofinansowanie z programu nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.

Linia projektowa finansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu „Deutsch-Polnische Bürgerenergie fürs Klima”.

Pliki do pobrania