drukuj

RAZAM-RAZEM-ZUZAM

FWPN od lat buduje mosty między społeczeństwami obywatelskimi Polski,  Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego. W obliczu ostatnich wydarzeń na Białorusi rola ta zyskuje szczególne znaczenie.

Od czasu sfałszowania wyborów prezydenckich temat Białorusi nie schodzi z czołówek światowych mediów. W protestach, które objęły swoim zasięgiem całe terytorium państwa, obywatele Białorusi z odwagą wyrażają pokojową wolę zmian demokratycznych. 

Patrząc z nadzieją na zryw społeczeństwa białoruskiego Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs dotacyjny pod hasłem „RAZAM-RAZEM-ZUZAM“. Ma on umożliwić przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec realizację wspólnych  projektów z ułatwioną ścieżką finansowania na rzecz zbliżenia i w geście solidarności z Białorusią.

Przypadające w 2021 dwie okrągłe rocznice: 30-lecia polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (17.06.1991) oraz 30-lecia ogłoszenia Deklaracji Suwerenności Państwowej Białorusi (25.08.1991) stwarzają okazję do mobilizacji potencjału społeczeństw Polski i Niemiec oraz ożywienia inicjatywy Partnerstwa Wschodniego UE na rzecz  Białorusi.

Kryteria wsparcia

Kto?

Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie z białoruskim partnerem z Białorusi lub na emigracji zamierzają zrealizować solidarnościowy projekt dla Białorusi.

Co?

Wspólne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego z Polski i Niemiec, które:

  • wspierają proces przemian demokratycznych na Białorusi w drodze dialogu, wymiany doświadczeń i transferu wiedzy społeczeństwa obywatelskiego
  • wzmacniają  struktury społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi poprzez sieciowane z organizacjami partnerskimi w Polsce i w Niemczech,  rozwój kontaktów międzyludzkich oraz rozbudowę nowych trójstronnych formatów współpracy
  • podtrzymują zainteresowanie krajem sąsiada szerokiej opinii publicznej w Polsce i w Niemczech
  • zmieniają stereotypowy sposób postrzegania Białorusi jako „ostatniej dyktatury Europy” poprzez ukazanie realnego i zróżnicowanego obrazu kraju
  • uwrażliwiają na szczególną historię i położenie geograficzne Białorusi między UE i Rosją.

Wspierane będą trójstronne projekty z udziałem białoruskiej organizacji partnerskiej lub przedstawicieli Białorusi albo działających w Polsce, Niemczech i innych krajach  (np. na Litwie) aktywnych organizacji białoruskich na emigracji. W każdym przypadku wymagany jest udział strony białoruskiej.  Ze względu na szczególną rolę kobiet w protestach na Białorusi, chętnie wspierane będą projekty dotyczące tej grupy docelowej i kwestii równouprawnienia. Poza tym mile widziane będą projekty koncentrujące się bądź zlokalizowane w obszarze pogranicza polsko-białoruskiego.

Forma projektów

Wsparcie obejmuje różne formaty projektów: zarówno wydarzenia o charakterze spotkań, jak i te realizowane przestrzeni wirtualnej. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój pandemii Covid-19 stawiamy na cyfrowe oraz/albo hybrydowe formaty projektów z wykorzystaniem Internetu jako wirtualnej przestrzeni dialogu, spotkań i prezentacji.

Finansowanie

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 30.000 zł (lub 6.700 EUR). Wypłata przyznanej dotacji nastąpi jednorazowo (w 100%) w terminie ustalonym przez dotacjobiorcę w ramach planu uruchomienia środków. Dotacjobiorca jest zobowiązany do wydatkowania środków na cele projektu w ciągu sześciu tygodni od daty przelania ich na konto przez FWPN. Wspierane projekty muszą zostać prawidłowo rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do 07.12.2021.

 

Kiedy?

Termin składania wniosków: 15.03.2021-31.10.2021
Okres realizacji projektów: 15.04.2021-30.11.2021

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online.

https://fwpn.org.pl/wnioski/jak-zlozyc-wniosek- Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projektu”, że wniosek składany jest w ramach programu „RAZAM-RAZEM-ZUZAM”.

Partnerzy projektu

Jeżeli do realizacji swoich projektów potrzebują Państwo wsparcia w poszukiwaniu partnerów z Polski, Niemiec bądź kontaktów do białoruskich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, chętnie pomożemy. W tym celu prosimy o kontakt z Karoliną Fuhrmann (karolina.fuhrmann@sdpz.org)  lub Anetą Jędrzejczak (aneta.jedrzejczak@sdpz.org).

Informowanie opinii publicznej

Dofinansowany projekt powinien mieć zagwarantowaną odpowiednią widoczność, a jego wyniki powinny być udostępnione publicznie. Beneficjenci mają obowiązek informowania, że projekt wspierany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec w ramach programu „Wspieranie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w krajach  Partnerstwa Wschodniego i Rosji”. Szczegółowe informacje o sposobie informowania opinii będą zamieszczone w „Oświadczeniu o zobowiązaniach Dotacjobiorcy”.

Uwagi

Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych.

Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych okresów jej trwania, wnioskodawcy zostaną poinformowani o zakończeniu naboru projektów na stronie internetowej Fundacji.

Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.