drukuj

Nowy program: „Europa 1918-2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość”

„Europa 1918-2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość” – nowy program FWPN finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec

11 listopada 2018 roku przypada setna rocznica zakończenia I wojny światowej i odzyskania niepodległości przez Polskę. Rocznice tych wydarzeń odbijają się echem także w polsko-niemieckich relacjach bilateralnych. Stanowią impuls dla społeczeństwa obywatelskiego obu krajów do podejmowania wspólnych inicjatyw i dialogu o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Rocznice wydarzeń historycznych stanowią szczególną okazję do refleksji nad przeszłością i nad współczesnym jej postrzeganiem. Skłaniają także do wyciągania wniosków. Na I wojnę światową patrzy się w wielu krajach przede wszystkim z narodowej perspektywy, chociaż jest to wydarzenie o wymiarze europejskim i globalnym.

Otwarty dialog różnych kultur pamięci oraz uświadomienie sobie wspólnych, europejskich wartości ma zachęcić Polaków i Niemców do podejmowania oddolnych inicjatyw ponad granicami na rzecz europejskiej wspólnoty. Wzrost świadomości historycznej i umocnienie tożsamości europejskiej ważne są szczególnie obecnie, w obliczu zagrożenia jedności wspólnoty.

 

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza nabór projektów do programu: „Europa 1918-2018: zachować pamięć, kształtować przyszłość”. Ma on umożliwić społeczeństwu obywatelskiemu obu krajów realizację wspólnych projektów nawiązujących do wydarzeń rocznicowych, wspierać kulturę pamięci i uświadamiać znaczenie Europy jako projektu na rzecz pokoju i dobrobytu.

Kryteria wsparcia:

Kto?

Program skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt nawiązujący do wydarzeń rocznicowych w Europie 1918-2018.

Co?

Projekty, których celem jest odkrywanie i zachowanie historycznego dziedzictwa miejsc, dialog  ponad granicami o przyczynach i skutkach wojny, o zdobyczach procesu zjednoczenia Europy (pokój, demokracja, prawa człowieka, wolność słowa) i sposobach ich zachowania w obliczu tendencji kryzysowych i dezintegracyjnych.

Wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem projektów o charakterze stricte sportowym.

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/7.000 Euro. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

Kiedy?

Termin składania wniosków: 08.05.2018-31.07.2018

Okres realizacji projektów: 20.06.2018-26.10.2018

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, odmiennie niż w zwykłym trybie składania wniosków do FWPN nie później niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projektu”, że wniosek składany jest w ramach programu „Europa 1918-2018”.


Uwagi:

Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych, koncentrując się szczególnie na projektach typu „grassroots“ oraz na projektach innowacyjnych, które włączają nowe grupy docelowe.

Elementem każdego projektu musi być włączenie możliwie dużej liczby partnerów lokalnych oraz medialnych, aby zagwarantować dobrą widoczność projektu i dotrzeć do potencjalnych naśladowców poprzez dawanie przykładu dobrych praktyk.

Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych okresów jej trwania, wnioskodawcy zostaną poinformowani o zakończeniu naboru projektów na stronie internetowej Fundacji.

Przedział czasowy realizacji projektu nie może przekraczać 26.10.2018. Wspierane projekty muszą zostać prawidłowo rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do 16.11.2018. Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 50% na początku i 50% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu.

Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz. O dofinansowanie z programu nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.

Linia projektowa finansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.


Pliki do pobrania