drukuj

Nadzór nad fundacjami. Zaproszenie na seminarium z cyklu 'Rola i modele fundacji w Europie i w Polsce'

Forum Darczyńców w Polsce i Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej mają zaszczyt zaprosić na seminarium eksperckie Nadzór nad fundacjami, które odbędzie się 1 grudnia 2008 w godzinach 10.00-15.00 w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ulicy Zielnej 37 w Warszawie. Opiekę merytoryczną nad seminarium sprawuje Instytut Spraw Publicznych.

Przedstawiciele środowiska pozarządowego z Polski i zagranicy będą dyskutować o zagadnieniach związanych ze sprawowaniem nadzoru nad fundacjami. W trakcie debaty zaprezentujemy rozwiązania przyjęte w systemie niemieckim i brytyjskim. Dyskusja skupiać się będzie wokół następujących kwestii: kto i w jakim zakresie sprawuje nadzór nad fundacjami w omawianych systemach, a więc jak kształtowany jest nadzór administracyjny, sądowy, skarbowy i publiczny? Jakie formy i zakresy sprawozdawczości przewiduje prawo niemieckie oraz brytyjskie, a także jakie są i powinny być granice jawności w zakresie sprawozdawczości.

W seminarium wezmą udział eksperci zagraniczni: Beryl Hobson z Charity Commission (Wielka Brytania) oraz dr Hermann Falk z Federalnego Związku Fundacji Niemieckich (Niemcy). Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy także: Annę Gnys z Departamentu Sądów Powszechnych w Ministerstwie Sprawiedliwości; dra Piotra Steca z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej; Piotra Szczepańskiego z Fundacji Wspomagania Wsi oraz Krzysztofa Więckiewicza z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowy program konferencji w załączeniu.

Seminarium jest częścią cyklu seminariów poświęconych analizie różnych modeli rozwiązań prawnych regulujących działanie fundacji na świecie. Celem spotkań jest również dyskusja na temat kierunków zmian prawnych sprzyjających rozwojowi fundacji w Polsce. Przedsięwzięcie to otworzyła konferencja Fundacje we współczesnej Europie, która odbyła się 12 września 2008 roku w Warszawie.

Seminaria, zaplanowane na okres od listopada 2008 do września 2009, odbywać się będą w cyklu dwumiesięcznym z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, Parlamentu, administracji publicznej, środowisk akademickich i prawniczych oraz mediów. Każde z nich będzie poświęcone omówieniu wybranej grupy zagadnień z zakresu prawa fundacyjnego. Wnioski z seminariów będą zgromadzone w zbiorczej publikacji i po analizie ekspertów, praktyków i prawników staną się podstawą do sformułowania priorytetów zmian w prawie regulującym działalność fundacji w Polsce oraz wypracowania skutecznych mechanizmów samoregulacji.

Organizatorem cyklu seminariów jest Forum Darczyńców w Polsce i Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej. Wsparcia merytorycznego udzielają Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych i Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Patronat honorowy nad cyklem objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz. Patroni medialni - portal ngo.pl, kwartalnik Trzeci Sektor oraz wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do 24 listopada 2008 r. w biurze Forum Darczyńców w Polsce: tel. 022 536 00 46, e-mail: poczta@forumdarczyncow.pl Udział w seminarium jest bezpłatny.

Pliki do pobrania