drukuj

Konkurs dotacyjny w obszarze Edukacja

W dniach 1-31 stycznia 2017 FWPN przyjmować będzie wnioski na projekty w priorytecie Edukacja. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej.

Harmonogram:

- Termin składania wniosków: 1-31 stycznia 2017 r.
- Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2017 r.
- Termin realizacji projektów: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
- Okres realizacji projektu jest ograniczony. Projekty powinny zostać zrealizowane do końca 2017.

 Zasady finansowania projektu:

- Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł (6.800 euro), maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł (18.300 euro)
- Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnych kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:
- wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich;
- wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich
- skuteczność i trwałość;
- popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach;
- zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnych;
- możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;
- w przypadku projektów związanych z  nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?
- w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?
- wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji;
- umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń;
- umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.