drukuj

Inicjatywy Obywatelskie 25+

Po „25 latach dobrego sąsiedztwa“ społeczeństwa obywatelskie Polski i Niemiec stoją przed wspólnym wyzwaniem, jak w zmienionych warunkach nadać rozmach dwustronnym  relacjom, jak poprzez inicjatywy oddolne kształtować wspólną przyszłość jako sąsiedzi i partnerzy w Europie.  

Właśnie teraz, kiedy na skutek brexitu i kryzysu uchodźczego Unia Europejska jako projekt na rzecz pokoju jest kwestionowana, a korzyści wspólnoty nie są dostrzegane i odczuwalne,   potrzebni są odważni i rozważni Europejczycy, którzy opowiedzą się za spójną, za „lepszą” Europą”.   

Kierując się mottem „Myśl w skali europejskiej, działaj w skali lokalnej“ pokładamy nadzieję w proeuropejskich społeczeństwach obywatelskich Polski i Niemiec, dwóch krajów w sercu Europy, które mają szczególną rolę i ponoszą wspólną odpowiedzialność za poszukiwanie rozwiązań dla obecnych wyzwań na kontynencie.

W związku z tym Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs pt. Inicjatywy Obywatelskie 25+: Uczyńmy Europę razem lepszą!  Ma on umożliwić polskim i niemieckim przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego wypracowanie i realizację polsko-niemieckich pomysłów na rozwiązanie aktualnych problemów, a tym samym zachęcić innych do myślenia i działania w skali europejskiej.  

Kryteria wsparcia:

Kto?

Konkurs skierowany jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie zamierzają zrealizować projekt dotyczący wyzwań w Europie 21 wieku w sferze socjalnej, politycznej, ekologicznej i gospodarczej.  

Co?

Wspólne inicjatywy różnego typu, z wyłączeniem projektów o charakterze stricte  kulturalnym czy sportowym, których celem jest uwrażliwienie odbiorców na ważne tematy, m.in.: zmiany klimatu, uchodźcy, migracja (zarobkowa), sprawiedliwość społeczna, dyskryminacja, zagrożenia dla demokracji, populizm, szansy i zagrożenia cyfryzacji.

Wspólne projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN / 6.800 Euro. Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu.

Kiedy?

Termin składania wniosków: 01.04.2017-31.07.2017

Okres realizacji projektów: 01.05-15.10.2017

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, odmiennie niż w zwykłym trybie składania wniosków do FWPN nie później niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projekt”, że wniosek składany jest w ramach programu „Inicjatywy obywatelskie 25+”. 


Uwagi:

Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych, koncentrując się szczególnie na projektach typu „grassroots“ oraz na projektach innowacyjnych, które włączają nowe grupy docelowe.

Elementem każdego projektu musi być włączenie możliwie dużej liczby partnerów  lokalnych oraz medialnych, aby zagwarantować  dobrą widoczność projektu i  poprzez przykład dobrych praktyk dotrzeć do potencjalnych naśladowców.

Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności wystarczających środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych okresów jej trwania, wnioskodawcy mogą oczywiście ubiegać się o środki na regulaminowych warunkach programu współfinansowania przez FWPN.

Przedział czasowy realizacji projektu nie może przekraczać 15.10.2017. Wspierane projekty muszą zostać skutecznie rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do 15.11.2017.  Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach:  50% na początku i 50% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu. 

Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej  z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz. O dofinansowanie z programu nie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego.

Pozostałe, ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronach FWPN.

Linia projektowa finansowana jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.