drukuj
Kalendarium

Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii

25 listopada 2023 - 25 listopada 2023 12:00 Wolgast, Stadtbibliothek Wolgast, Hufelandstr. 2

Miasto Wolgast |Stadt Wolgast Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość | Verein Czas Przestrzeń Tożsamość zapraszają na uroczyste posadzenie Drzewka Pamięci oraz posadowienie ławeczki przy ulicy An den Anlagen (obok Festplatz), upamiętniającej syna miasta Wolgast. laden ein zur feierlichen Pflanzung eines Gedenkbaums und zur Aufstellung einer Bank in der einer Bank in der Straße An den Anlagen (neben dem Festplatz) zum Gedenken an den Sohn der Stadt Wolgast. Rudolph Haack (1833-1909) Rudolph Haack był światowej sławy niemieckim inżynierem budownictwa okrętowego i pionierem przemysłu. Zawodu cieśli okrętowego uczył się w swoim rodzinnym Wolgaście. Pod jego kierownictwem stocznia Vulcan w Szczecinie stała się liderem niemieckiego przemysłu stoczniowego. Rudolph Haack war ein international bedeutender deutscher Schiffbauingenieur und Industriepionier. In seiner Heimatstadt Wolgast erlernte er das Handwerk als Schiffszimmerer. Unter seiner Leitung wurde die Stettiner Vulcan-Werft führend im deutschen Stahlschiffbau. 25 | 11 | 2023 | godz. 12 | 12 Uhr Z inicjatywy Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, prezesa Andrzeja Łazowskiego, przy akceptacji miasta Wolgast i burmistrza Martina Schrötera, powstaje nowy upamiętniający projekt w formie posadzenia drzew – w pewnym sensie będzie to forma powielenia akcji, która powstała w Szczecinie pod hasłem Drzewka Pamięci. Co roku w krajobrazie miasta ma zostać posadzone jedno drzewko, a obok niego usytuowana ławka, na której będzie można spocząć, i która będzie poświęcona córce czy synowi urodzonemu w Wolgaście, a tworzącego na rzecz miasta, regionu czy kraju a nawet Europy. Pierwsza osoba, która pragniemy upamiętnić jest Rudolph Haack – inżynier stoczniowy, który urodził się w 1833 w Wolgaście. Był m.in. jednym z kształtujących szczecińską stocznie Vulcan. Był synem mistrza stolarza i córki stoczniowca. Zawsze pamiętał o klimacie rodzinnego domu i po naukach w lokalnej stoczni, uzyskując edukacje w szkołach zawodowych w Szczecinie, zaczął pracować w sąsiednim mieście Grabowo nieopodal Szczecina. Wybudował ponad 150 statków, a w późniejszym okresie przeniósł się do Berlina i tam, jako ekspert, zajmował się dziedziną handlowej żeglugi morskiej. Takie osoby i taka postawa pracy od postaw przyczyniała się do rozwoju przemysłu stoczniowego na Pomorzu. Wierzymy, że ogromna ilość zacnych obywateli wywodzących się z Wolgastu znajdzie swoja pamięć w krajobrazie tego miasta. Będzie to też przyczynek do jego rozwoju i dumy. Auf Initiative des Vereins Czas Przestrzeń Tożsamość, dessen Vorstands Andrzej Łazowski, und mit Zustimmung der Stadt Wolgast und des Bürgermeisters Martin Schröter wird ein neues Gedenkprojekt in Form von Baumpflanzungen entwickelt - in gewisser Weise eine Wiederholung der Aktion, die in Szczecin unter dem Motto "Bäume der Erinnerung" gestartet wurde. Jedes Jahr soll ein Baum im Stadtbild gepflanzt werden, mit einer Bank daneben, auf der man sich ausruhen kann und die einer Tochter oder einem Sohn von Wolgast gewidmet ist, die sich um die Stadt, die Region, das Land oder sogar um Europa verdient gemacht haben. Die erste Person, der wir gedenken möchten, ist Rudolph Haack, ein Schiffbauingenieur, der 1833 in Wolgast geboren wurde. Er war unter anderem einer der Gestalter der Stettiner Vulcan-Werft. Er war der Sohn eines Zimmermannsmeisters und einer Schiffbauertochter. Er erinnerte sich immer an die Atmosphäre seines Elternhauses und begann nach seiner Ausbildung auf der örtlichen Werft und an den Berufsschulen in der Nachbarstadt Grabow bei Stettin zu arbeiten. Er baute über 150 Schiffe und zog später nach Berlin, wo er sich als Experte mit der Handelsschifffahrt befasste. Solche Menschen und solche Arbeitseinstellung trugen zur Entwicklung des Schiffbaus in Pommern bei. Wir glauben, dass viele verdienstvolle Bürger, die aus Wolgast stammen, in der Landschaft dieser Stadt ihr Gedenken finden werden. Dies wird auch ein Beitrag zur Entwicklung und zum Stolz der Stadt sein. ………………………………………………………………………………… Uroczysty koncert odbędzie się w Stadtbibliothek Wolgast przy Hufelandstr. 2 Das feierliche Konzert findet in der Stadtbibliothek Wolgast, Hufelandstr. 2 statt. 25 | 11 | 2023 | godz. 16 | 16 Uhr Koncert trojga wybitnych muzyków, którzy przedstawią program z muzyką klasyczną Johanna Sebastiana Bacha, Mauro Giulianiego, Maurice`a Ravela oraz muzyką łączącą style i gatunki (klezmer-fusion i jazz) autorstwa Django Reinhardta i Yoma. Ein Konzert von drei herausragenden Musikern, die ein Programm mit klassischer Musik von Johann Sebastian Bach, Mauro Giuliani, Maurice Ravel und Musik, die Stile und Gattungen (Klezmer-Fusion und Jazz) verbindet, von Django Reinhardt und Yoma präsentieren werden. Wystąpią międzynarodowej sławy soliści i kameraliści: Es spielen international renommierte Solisten und Kammermusiker: Rita D’Arcangelo (Berlin) –flet | Flöte Jan Jakub Bokun (Wrocław) – klarnet | Klarinette Jakub Kościuszko (Szczecin) – gitara | Gitarre w ramach akcji projektowej | im Rahmen der Projektaktion Szczecin-Wolgast. Blisko coraz bliżej. Wspólne drogi w kulturze i historii we współtworzeniu Euroregionu Pomerania Szczecin-Wolgast. Nahe und immer näher. Gemeinsame Wege in der Kultur und der Geschichte bei der Mitgestaltung der Euroregion Pomerania

Files available for downloads