drukuj
Kalendarium

Rozmowy pod kopułą: Ekumenia-Kościół-Europa – Przyszłość Europy i zadanie Kościoła

9 lutego 2023 - 9 lutego 2023 17 Warszawa, Plac Małachowskiego 1

We wrześniu 2022 roku, podczas pierwszej debaty z cyklu „Rozmowy pod kopułą: Europa – Kościół – Ekumenia”, podjęto dyskusję na temat: „Europa – szansa czy zagrożenie dla naszych wartości?". Zastanawiono się, czy dzisiejsza Europa, w tym jako wspólnota polityczna, stanowi szansę, czy raczej zagrożenie dla wartości propagowanych i reprezentowanych przez Kościoły chrześcijańskie w Polsce i na Starym Kontynencie. Zaplanowana na 9 lutego 2023 roku druga debata t„Przyszłość Europy i zadanie Kościoła”, służyć ma wymianie poglądów na temat aktualności celów i zadań Kościoła w Europie, sformułowanych w Carta Oecumenica przed 22 laty. W debacie wezmą udział paneliści z Polski, Niemiec i Szwecji. Postawione zostaną pytania o wspólną odpowiedzialność za Europę w wymiarze lokalnym, krajowym i ponadnarodowym, m.in. w takich obszarach, jak: kryzys migracyjny, konflikty zbrojne, ochrona środowiska, kryzys energetyczny, ochrona mniejszości, walka z wykluczeniem społecznym, wolność religijna i światopoglądowa, ochrona demokracji i praworządności oraz praw człowieka i obywatela. Z drugiej zaś strony przeanalizowana zostanie zbieżność zadań Kościoła z celami sformułowanymi m.in. w Paryskiej Karcie Nowej Europy, deklarującej w 1990 roku zakończenie okresu konfrontacji i podziału w Europie. Kościół jako wspólnota chrześcijan zrzeszonych w Kościołach partykularnych o różnych tradycjach historycznych i wyznaniowych jest nadal w licznych krajach Europy znaczącą, a w wielu przypadkach jedną z największych organizacji pozarządowych (NGO’s) realizujących – w duchu współodpowiedzialności za dobro wspólne – inicjatywy społeczne oraz projekty wykraczające poza własne środowisko wyznaniowe.

Files available for downloads