drukuj
Kalendarium

III Międzynarodowa Konferencja na temat Giełkotu

15 września 2023 - 18 września 2023 Katowice, Uniwersytet Śląski w Katowicach, the International Cluttering Association oraz Fundacja Centrum Logopedyczne

W dniach 15-18 września 2023 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się III Międzynarodowa Konferencja na temat Giełkotu (the 3rd World Conference on Cluttering) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi. Organizatorami tej konferencji są Uniwersytet Śląski w Katowicach, the International Cluttering Association oraz Fundacja Centrum Logopedyczne. Partnerami tego przedsięwzięcia są Ludwig-Maximilians Universität München (Niemcy) oraz Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Katowicka konferencja będzie już trzecią z cyklu międzynarodowych konferencji logopedycznych poświęconych wyłącznie giełkotowi. Celem wcześniejszych dwóch edycji konferencji było nie tylko prezentowanie logopedycznej działalności naukowo-badawczej w zakresie giełkotu, ale również upowszechnianie wiedzy o giełkocie. Pierwsza światowa konferencja na temat giełkotu odbyła się w roku 2007 w Katarino w Bułgarii, a kolejna roku 2014 w Eindhoven w Królestwie Niderlandów. Te konferencje kierowane są do szerokiego grona odbiorców – teoretyków i praktyków w dziedzinie logopedii, a także konsumentów – osób z giełkotem. Ta obecna edycja ma umożliwi ponadto zacieśnienie współpracy pomiędzy partnerami polskimi i zagranicznymi oraz upowszechnienie na poziomie międzynarodowym ich osiągnięć w tym zakresie. Zorganizowanie III Światowej Konferencji na temat Giełkotu na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach wraz z wydarzeniami upowszechniającymi adresowanymi do różnych grup odbiorców – nauczycieli, osób z giełkotem i ich bliskich, umożliwi promowanie dokonań śląskiej logopedii zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W programie konferencji przewidziano wystąpienia Konferencja ma charakter przeglądowy, proponowane są różnorodne grupy tematyczne związane z problematyką zaburzeń płynności mowy - przede wszystkim w odniesieniu do profilaktyki, diagnozy i terapii giełkotu. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wyniki badania eksperymentalnego, które adresowane było do polskich i niemieckich studentów logopedii i ich wykładowców. Celem tego badania było sprawdzenie możliwości podniesienia poziomu wiedzy na temat giełkotu oraz gotowości uczestniczących w badaniu studentów do podejmowania działań o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym i terapeutycznym w zakresie giełkotu.

Files available for downloads

Cannot render https://youtu.be/rjsR3EHojZA