drukuj
Kalendarium

Polsko-niemieckie seminarum "Historia, sztuka i miejsca pamięci na śląskomałopolskim pograniczu" w Zatorze i okolicy

10 czerwca 2019 - 15 czerwca 2019 Zator i okolice

Polsko-niemieckie seminarium ma formę spotkania grupy historyków sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego i teologów i historyków z Uniwersytetów w Halle i Siegen. Pod uwagę jest brany każdorazowo inny, wybrany region Europy Środkowo-Wschodniej w aspekcie wzajemnych powiązań krajobrazu kulturowego i wyznaniowego. W 2019 r. obszarem zainteresowania seminarium jest zachodnia Małopolska przy granicy ze Śląskiem. W ciągu pięciu dni, profesorowie i adiunkci wygłaszają wykłady przeglądowe, a studenci przygotowują w grupach poświęcone konkretnym aspektom tematycznym prezentacje. Prelekcje są związane tematycznie z objazdami zabytkoznawczymi po okolicy, podczas których oprowadzaniem zajmują się studenci. Istotą seminarium są ćwiczenia grupowe, których przedmiotem są wybrane historyczne i aktualne tematy, miejsca pamięci i zabytki architektury, malarstwa i rzeźby. Uczestnicy podzieleni na kilka grup pracują wspólnie już w fazie przygotowawczej, a następnie analizują zabytki z wykorzystaniem wcześniej zestawionych i udostępnionych materiałów źródłowych i literatury badawczej.